آب،فاضلاب و هیدرولوژی


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
WAT-01طراحی و محاسبات خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهری به کمک نرم افزار WATERGEM24تماس بگیرید 06133223499
WAT-02 طراحی و محاسبات شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب به کمک نرم افزار SEWERGEMS24تماس بگیرید 06133223499
WAT-03نقشه کشی ساختمان به کمک نرم افزار AUTO CAD 2D30تماس بگیرید 06133223499
WAT-04شبیه سازی سیستم های هیدرولوژیک حوزه های آبخیز به کمک نرم افزار HEC-HMS24تماس بگیرید 06133223499
WAT-05محاسبات هیدرولیک رودخانه به کمک نرم افزار HEC-RAS30تماس بگیرید 06133223499
WAT-06محاسبات هیدرولیک رودخانه به کمک نرم افزار MIKE 11 (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
WAT-07محاسبات هیدرولیک رودخانه به کمک نرم افزار MIKE 11 (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
WAT-08تحلیل شبکه های آبرسانی به کمک نرم افزارBentley WaterCAD24تماس بگیرید 06133223499
WAT-09طراحی و تحلیل شبکه های جمع آوری فاضلابBentley SewerCAD24تماس بگیرید 06133223499
WAT-10آشنایی با استانداردها و مقررات آب و فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-11آشنایی با اصول تصفیه فاضلاب20تماس بگیرید 06133223499
WAT-12آشنایی با پروژه های لوله گذاری، شبکه و خطوط انتقال آب34تماس بگیرید 06133223499
WAT-13آشنایی با تجهیزات ایمنی و بهداشتی در تاسیسات آب و فاضلاب20تماس بگیرید 06133223499
WAT-14آشنایی با حفر چاه12تماس بگیرید 06133223499
WAT-15آشنایی با حفظ حریم چاه18تماس بگیرید 06133223499
WAT-16آشنایی با شاخص های مصرف بهینه18تماس بگیرید 06133223499
WAT-17آشنایی با شبکه دفع بهداشتی فاضلاب و تجهیزات آن12تماس بگیرید 06133223499
WAT-18آشنایی با شبکه و تاسیسات آبرسانی12تماس بگیرید 06133223499
WAT-19آشنایی با شبکه و تاسیسات فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-20آشنایی با عیوب ایستگاه های پمپاژ26تماس بگیرید 06133223499
WAT-21آشنایی با قوانین و مقررات طرح های عمرانی آب و فاضلاب18تماس بگیرید 06133223499
WAT-22آشنایی با کنترل و گواهی کیفیت آب18تماس بگیرید 06133223499
WAT-23آشنایی با سیستم های انتقال و توزیع آب12تماس بگیرید 06133223499
WAT-24آشنایی با اصول دفع مواد زاید شیمیایی12تماس بگیرید 06133223499
WAT-25آشنایی با اصول و مبانی تحلیل نتایج آزمون های کیفی فاضلاب12تماس بگیرید 06133223499
WAT-26آشنایی با خط تولید و رو شهای تولید انواع کالاهای مورد نیاز صنعت آب20تماس بگیرید 06133223499
WAT-27آشنایی با شبکه های آبرسانی و تجهیزات30تماس بگیرید 06133223499
WAT-28آنالیز شبکه های آب شهری با تلفیق GIS و نرم افزارهای مهندسی آب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-29اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها20تماس بگیرید 06133223499
WAT-30اجرای شبکه های دفع بهداشتی فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-31ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب14تماس بگیرید 06133223499
WAT-32ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژ ه های آب و فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-33استانداردهای کیفی آب و فاضلاب20تماس بگیرید 06133223499
WAT-34اصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب12تماس بگیرید 06133223499
WAT-35اصول بررسی های اکتشافی منابع آب12تماس بگیرید 06133223499
WAT-36اصول بهره برداری و نگهداری خطوط و کانا لهای انتقال، مخازن وشبکه های توزیع18تماس بگیرید 06133223499
WAT-37اصول راهبری و نگهداری فرآیندها و تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب72تماس بگیرید 06133223499
WAT-38اصول نقشه کشی و نقشه خوانی30تماس بگیرید 06133223499
WAT-39اصول نگهداری تصفیه خانه فاضلاب( لجن فعال)30تماس بگیرید 06133223499
WAT-40اصول نگهداری و تعمیرات تجهیزات و شیرهای الکتریکی20تماس بگیرید 06133223499
WAT-41اصول و فرآیندهای استحصال، تصفیه و توزیع آب12تماس بگیرید 06133223499
WAT-42اصول و فرآیندهای تصفیه فاضلاب24تماس بگیرید 06133223499
WAT-43اصول و مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضلاب32تماس بگیرید 06133223499
WAT-44اصول و مفاهیم فناوری نانو12تماس بگیرید 06133223499
WAT-45اندازه گیری عوامل کیفی آب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-46انواع شیرآلات صنعتی و کاربرد آن در صنعت آب و فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-47انواع شیرهای فشارشکن، نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری24تماس بگیرید 06133223499
WAT-48ایمنی و بهداشت در صنایع آب و فاضلاب18تماس بگیرید 06133223499
WAT-49برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب وفاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-50برنامه ریزی و کنترل پروژه38تماس بگیرید 06133223499
WAT-51برنامه ریزی و مدیریت طرح های آب و فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-52برنامه ریزی و نوسازی سیستم های توزیع آب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-53بهداشت آب و استفاده مجدد از پساب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-54بهره برداری و نگهداری از سیستم تصفیه فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-55بهسازی، بازسازی و ترمیم شبکه های آب و فاضلاب46تماس بگیرید 06133223499
WAT-56بهینه سازی مصرف انرژی در پروژه های آب و فاضلاب6تماس بگیرید 06133223499
WAT-57پساب ها30تماس بگیرید 06133223499
WAT-58تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-59تجهیزات و شیرآلات مدرن شبکه توزیع آب14تماس بگیرید 06133223499
WAT-60خوردگی در تاسیسات آب و فاضلاب12تماس بگیرید 06133223499
WAT-61روش های تصفیه آب12تماس بگیرید 06133223499
WAT-62روش های نوین تصفیه فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-63سیستم های کلرزنی و حوادث مربوطه18تماس بگیرید 06133223499
WAT-64شبکه جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب50تماس بگیرید 06133223499
WAT-65شست وشوی و گندزدایی مخازن و شبکه های توزیع30تماس بگیرید 06133223499
WAT-66شناخت اصول فنی و نظارت بر اجرای شبکه آب و فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-67شناخت انواع پمپ ها و مبانی طراحی ایستگاه های پمپاژ30تماس بگیرید 06133223499
WAT-68شناسایی و تعیین مقدار عامل های میکروبی و بیولوژیک آب و فاضلاب48تماس بگیرید 06133223499
WAT-69طراحی سیستم های انتقال آب18تماس بگیرید 06133223499
WAT-70طراحی شبکه توزیع آب48تماس بگیرید 06133223499
WAT-71طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب48تماس بگیرید 06133223499
WAT-72طراحی شبکه ها با استفاده ازGIS24تماس بگیرید 06133223499
WAT-73فرآیندهای تصفیه ی آب و فاضلاب18تماس بگیرید 06133223499
WAT-74کاربردARC VIEWدر مهندسی منابع آب با استفاده ازARC GIS12تماس بگیرید 06133223499
WAT-75کارگاه آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه30تماس بگیرید 06133223499
WAT-76کنترل بو در تصفیه خانه فاضلاب18تماس بگیرید 06133223499
WAT-77کنترل کیفیت آب و فاضلاب18تماس بگیرید 06133223499
WAT-78گندزدایی آب و فاضلاب18تماس بگیرید 06133223499
WAT-79مبانی طراحی، مدیریت و بهره برداری از ایستگاههای پمپاژ60تماس بگیرید 06133223499
WAT-80مبانی طراحی، مدیریت و بهره برداری از شبکه آب WAT-8040تماس بگیرید 06133223499
WAT-81مبانی طراحی، مدیریت و بهره برداری از شبکه فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-82مبانی طراحی، مدیریت و بهره برداری از مخازن12تماس بگیرید 06133223499
WAT-83مدیریت بحران در تصفیه خانه ها24تماس بگیرید 06133223499
WAT-84مدیریت بحران و مقابله با بحرا نهای کیفی آب24تماس بگیرید 06133223499
WAT-85مدیریت برنامه ریزی آب و فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-86میکروبیولوژی آب و فاضلاب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-87نانو تکنولوژی در صنعت آب و فاضلاب24تماس بگیرید 06133223499
WAT-88نمونه گیری آب24تماس بگیرید 06133223499
WAT-89هیدرولیک (مقدماتی) 30تماس بگیرید 06133223499
WAT-90هیدرولیک (پیشرفته)30تماس بگیرید 06133223499
WAT-91مدیریت و کنترل پروژه30تماس بگیرید 06133223499
WAT-92آشنایی با نر م افزار کنترل پروژه Primavera60تماس بگیرید 06133223499
WAT-96اثرات زیست محیطی18تماس بگیرید 06133223499
WAT-96برنامه ریزی و مدیریت رودخانه30تماس بگیرید 06133223499
WAT-96برنامه ریزی و کنترل پروژه30تماس بگیرید 06133223499
WAT-96پروژه روش های پیشرفته هیدروگرافی40تماس بگیرید 06133223499
WAT-97پروژه سنجش از دور و کاربرد عکسهای هوایی در آبهای سطحی40تماس بگیرید 06133223499
WAT-98پروژه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)40تماس بگیرید 06133223499
WAT-99پروژه مدلسازی در مهندسی رودخانه و سواحل40تماس بگیرید 06133223499
WAT-100ژئوتکنیک40تماس بگیرید 06133223499
WAT-101ژئوفیزیک30تماس بگیرید 06133223499
WAT-102ژئوفیزیک پیشرفته30تماس بگیرید 06133223499
WAT-103سنجش از دور وGIS در منابع آب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-104سنجش از دور و کاربرد عکس های هوایی در آبهای سطحی30تماس بگیرید 06133223499
WAT-105مدیریت تقاضا و مصرف آب12تماس بگیرید 06133223499
WAT-106مدیریت ساخت سازه های آبی30تماس بگیرید 06133223499
WAT-107مدیریت زمان18تماس بگیرید 06133223499
WAT-108هیدرولوژی30تماس بگیرید 06133223499
WAT-109هیدرولوژی آماری40تماس بگیرید 06133223499
WAT-110هیدرولوژی پایه30تماس بگیرید 06133223499
WAT-111هیدرولوژی کاربردی و منابع آب ایران40تماس بگیرید 06133223499
WAT-112هیدرولیک30تماس بگیرید 06133223499
WAT-113هیدرولیک آبهای زیرزمینی30تماس بگیرید 06133223499
WAT-114هیدرولیک کاربردی در سد30تماس بگیرید 06133223499
WAT-115هیدرومتری پایه30تماس بگیرید 06133223499
WAT-116هیدرومتری پیشرفته30تماس بگیرید 06133223499
WAT-117کاربرد عکس های هوایی و ماهوار های پیشرفته30تماس بگیرید 06133223499
WAT-118حقوق و تعیین حریم منابع آب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-119ژئومورفولوژی30تماس بگیرید 06133223499
WAT-120روش های پیشرفته هیدروگرافی30
WAT-121زمین شناسی مهندسی40تماس بگیرید 06133223499
WAT-122آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاری12تماس بگیرید 06133223499
WAT-123اثرات زیست محیطی طرح های مهندسی سواحل30تماس بگیرید 06133223499
WAT-124روش های اجرایی حفاظت سواحل30تماس بگیرید 06133223499
WAT-125کنترل سیلاب18تماس بگیرید 06133223499
WAT-126اثرات زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه30تماس بگیرید 06133223499
WAT-127اقتصاد مهندسی30تماس بگیرید 06133223499
WAT-128چاه پیمایی18تماس بگیرید 06133223499
WAT-129پروژه روشهای پیشرفته در برنامه ریزی مدیریت منابع آب40تماس بگیرید 06133223499
WAT-130روش های پیشرفته در برنامه ریزی مدیریت منابع آب40تماس بگیرید 06133223499
WAT-131مباحث ویژه خوردگی30تماس بگیرید 06133223499
WAT-132مبانی طراحی و بهر ه برداری از انواع حفاظت تاسیسات آب در برابر خوردگی30تماس بگیرید 06133223499
WAT-133آبخیزداری و حفاظت خاک پیشرفته30تماس بگیرید 06133223499
WAT-134آزمایشگاه تکنولوژی بتن30تماس بگیرید 06133223499
WAT-135آزمایشگاه خوردگی پیشرفته30تماس بگیرید 06133223499
WAT-136آزمایشگاه مکانیک سنگ پیشرفته30تماس بگیرید 06133223499
WAT-137آزمایشگاه مکانیک سیالات پیشرفته30تماس بگیرید 06133223499
WAT-138آزمایشگاه هیدرولیک پیشرفته30تماس بگیرید 06133223499
WAT-139آشنایی با سازه های آبی30تماس بگیرید 06133223499
WAT-140کارگاه اجرای شبکه های آبیاری70تماس بگیرید 06133223499
WAT-141شیمی فیزیک آب30تماس بگیرید 06133223499
WAT-142کارگاه کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای پایه60تماس بگیرید 06133223499
WAT-143شناخت لوله واتصالات30تماس بگیرید 06133223499
WAT-144تعیین حریم فنی قنات30تماس بگیرید 06133223499
WAT-145آشنایی با تحلیل و طراحی پسابهای گسترده با استفاده از نر م افزار SAFE200018تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳