ایمنی،بهداشت و محیط زیست


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
HSE-01امداد و کمک های اولیه در صنعت24تماس بگیرید 06133223499
HSE-02 ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار16تماس بگیرید 06133223499
HSE-03 ایمنی برق16تماس بگیرید 06133223499
HSE-04مستند سازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS18001))24تماس بگیرید 06133223499
HSE-05ایمنی کار با ماشین آلات صنعتی16تماس بگیرید 06133223499
HSE-06ایمنی کار در عملیات جوشکاری16تماس بگیرید 06133223499
HSE-07ایمنی کار با مواد شیمیایی16تماس بگیرید 06133223499
HSE-08ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کارOHSAS 18001))16تماس بگیرید 06133223499
HSE-09ایمنی کار با جراثقال 16تماس بگیرید 06133223499
HSE-10ارزیابی و کنترل آلاینده های زیست محیطی از مجموعه (ISO 14001)16تماس بگیرید 06133223499
HSE-11ایمنی کار در عملیات ریخته گری16تماس بگیرید 06133223499
HSE-12ایمنی کار در آزمایشگاه16تماس بگیرید 06133223499
HSE-13ایمنی کار در عملیات کشاورزی16تماس بگیرید 06133223499
HSE-14ایمنی کار،سلامت و محیط زیست(HSE)16تماس بگیرید 06133223499
HSE-15مدیریت HSE در پروژه های صنعتی برای مدیران و بازرسان HSE24تماس بگیرید 06133223499
HSE-16HAZOP (مطالعات خطرسنجی طراحی فرایند عملیات)16تماس بگیرید 06133223499
HSE-17ایمنی گاز در صنعت20تماس بگیرید 06133223499
HSE-18مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE- MS)16تماس بگیرید 06133223499
HSE-19سیستم مدیریت زیست محیط بر اساس استاندارد OHSAS 1400116تماس بگیرید 06133223499
HSE-20سیستم مدیریت ایمنی بر اساس استاندارد OSHA16تماس بگیرید 06133223499
HSE-21سیستم مدیریت یکپارچه IMS16تماس بگیرید 06133223499
HSE-22فرآیند تجزیه و تحلیل خطر با تکنیک HAZOP STUDY16تماس بگیرید 06133223499
HSE-23فرآیند تجزیه و تحلیل خطر با تکنیک HAZID16تماس بگیرید 06133223499
HSE-24HAZOP ( مطالعات خطر سنجی طراحی فرایند عملیات )16تماس بگیرید 06133223499
HSE-25فرایند تجزیه وتحلیل خطر با تکنیک PHA18تماس بگیرید 06133223499
HSE-26فرایند تجزیه وتحلیل خطر با تکنیک WHAT IF24تماس بگیرید 06133223499
HSE-27فرایند تجزیه وتحلیل خطر با تکنیک FMEA24تماس بگیرید 06133223499
HSE-28فرایند تجزیه وتحلیل خطر با تکنیک FTA12تماس بگیرید 06133223499
HSE-29فرایند تجزیه وتحلیل خطر با تکنیک ETA12تماس بگیرید 06133223499
HSE-30فرایند تجزیه وتحلیل خطر شغلی با تکنیک JSA8تماس بگیرید 06133223499
HSE-31فرایند تجزیه وتحلیل خطر با تکنیک HIRA 16تماس بگیرید 06133223499
HSE-32فرایند تجزیه وتحلیل خطر با تکنیک HARA with DOW index30تماس بگیرید 06133223499
HSE-33مدیریت ایمنی فرآیند PSM24تماس بگیرید 06133223499
HSE-34مدیریت تغییر MOC16تماس بگیرید 06133223499
HSE-35مدیریت بحران CM12تماس بگیرید 06133223499
HSE-36بازرسی بر مبنای ریسک RBI12تماس بگیرید 06133223499
HSE-37شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST16تماس بگیرید 06133223499
HSE-38شناسایی مخاطرات و آنالیز کیفی ریسک در فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار PHA-PROتماس بگیرید 06133223499
HSE-39شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST24تماس بگیرید 06133223499
HSE-40شناسایی مخاطرات و آنالیز کیفی ریسک در فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار PHA-PRO24تماس بگیرید 06133223499
HSE-41شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار ALOHA24تماس بگیرید 06133223499
HSE-42جنبه های عمومی مدیریت HSE در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی8تماس بگیرید 06133223499
HSE-43مدیریت HSE برای مدیران و بازرسان30تماس بگیرید 06133223499
HSE-44دستورالعمل HSE برای پیمانکاران16تماس بگیرید 06133223499
HSE-45مدیریت محیط زیست16تماس بگیرید 06133223499
HSE-46مدیریت ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی16تماس بگیرید 06133223499
HSE-47کنترل و مدیریت مخاطرات در واحدهای عملیاتی16تماس بگیرید 06133223499
HSE-48مدیریت ریسک فرآیندها و عملیات در واحدهای صنعتی16تماس بگیرید 06133223499
HSE-49تجزیه مخاطرات کار محوله (Job Hazord Analisis JHA)8تماس بگیرید 06133223499
HSE-50مدیریت محیط زیست16تماس بگیرید 06133223499
HSE-51مدیریت ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی16تماس بگیرید 06133223499
HSE-52کنترل و مدیریت مخاطرات در واحدهای عملیاتی16تماس بگیرید 06133223499
HSE-53مدیریت ریسک فرآیندها و عملیات در واحدهای صنعتی16تماس بگیرید 06133223499
HSE-54روش ارزیابی ریسک FMEA16تماس بگیرید 06133223499
HSE-55تجزیه و تحلیل عوامل بالقوه خرابی (FMEA)8تماس بگیرید 06133223499
HSE-56آشنایی با بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) 20تماس بگیرید 06133223499
HSE-57مطالعات هازوپ بدون استفاده از نرم افزار30تماس بگیرید 06133223499
HSE-58مطالعات Hazop به روش دستی و نرم افزاری30تماس بگیرید 06133223499
HSE-59دستورالعمل های بازرسی فنی از ساختارها و تهیه شناسنامه تجهیزات20تماس بگیرید 06133223499
HSE-60ایمنی آزمایشگاه ها16تماس بگیرید 06133223499
HSE-61ایمنی کار در کارگاه های فنی8تماس بگیرید 06133223499
HSE-62ایمنی در آزمایشگاه های میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی24تماس بگیرید 06133223499
HSE-63ایمنی مخازن ذخیره صنعتی20تماس بگیرید 06133223499
HSE-64نرم افزار CARA جهت اطمینان مهندسی و آنالیز احتمالات30تماس بگیرید 06133223499
HSE-65نرم افزار PHA-Pro جهت شناسایی مخاطرات و آنالیز کیفی ریسک در صنایع فرآیندی24تماس بگیرید 06133223499
HSE-66دوره آموزشي مديريت نوين ايمني در صنايع فرآيندي24تماس بگیرید 06133223499
HSE-67دوره آموزشي مديريت بحران و طرح واکنش در شرایط اضطراری24تماس بگیرید 06133223499
HSE-68دوره آموزشي مدیریت ایمنی فرایند (PSM)24تماس بگیرید 06133223499
HSE-69دوره آموزشي شناسایی و کاهش خطاهای انسانی با استفاده از متدولوژی SHERPA24تماس بگیرید 06133223499
HSE-70دوره آموزشي آناليز ايمني شغلي (JSA)30تماس بگیرید 06133223499
HSE-71دوره آموزشي روشهاي شناسايي و تجزيه و تحليل خطر فرآيند (PHA)8تماس بگیرید 06133223499
HSE-72دوره آموزشي و کارگاه تشخيص خطر به روش HAZOP30تماس بگیرید 06133223499
HSE-73کارگاه آموزشي نرم ‏افزار PHA-PRO8تماس بگیرید 06133223499
HSE-74دوره آموزشي و کارگاه تحليل سطح يکپارچگي ايمني (SIL)24تماس بگیرید 06133223499
HSE-75دوره آموزشي و کارگاه ارزيابي کمی ريسک (QRA)20تماس بگیرید 06133223499
HSE-76کارگاه مدلسازي و تحليل پيامد با استفاده از نرم افزار (PHAST)30تماس بگیرید 06133223499
HSE-77دوره آموزشي مديريت يکپارچگي خطوط لوله (PIM)24تماس بگیرید 06133223499
HSE-78کارگاه آموزشي طراحي مهندسي سيستمهاي اطفاء حريق خودکار24تماس بگیرید 06133223499
HSE-79طراحي مهندسي و محاسبات هيدروليکي شبکه آتش‏نشاني بوسيله PIPENET24تماس بگیرید 06133223499
HSE-80کارگاه آموزشي انتخاب و طراحي سيستمهاي اطفاء حريق گازي24تماس بگیرید 06133223499
HSE-81دوره مبانی طراحی و انتخاب سیستمهای هشداردهنده گاز و آتش24تماس بگیرید 06133223499
HSE-82دوره آموزشي تهيه و بررسي مدارک فرآيندي BFD ، PFD ، UFD ، P&ID30تماس بگیرید 06133223499
HSE-83تکنولوژي پينچ و کاربرد آن در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي30تماس بگیرید 06133223499
HSE-84تجربيات مديران و گروه هاي همکار در حوزه مهندسي ايمني و طراحي فرآيند30تماس بگیرید 06133223499
HSE-85دوره و کارگاه آموزشي طراحي مهندسي سيستمهاي اطفاء حريق خودکار20تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳