بازرسی خطوط لوله براساس استاندارد API 1104


معرفی دوره
در این دوره ابتدا به معرفي عيوب داخل لوله پرداخته و سپس ابزارهاي هوشمند رايج بازرسي كه در حين عمليات خطوط لوله نفت و گاز به كار ميروند بررسي ميشود. رايجترين و مناسبترين وسايل بازرسي پيگها (PIG) هستند كه در اين دوره پيگهاي هوشمند نشت شار مغناطيسي (MFL)، التراسونيك (UT) و ايمت (EMAT) هر كدام بررسي شده و اصول كاركرد و نحوه عملكرد آنها تشريح ميشود. در ادامه توانايي هر كدام در تشخيص عيوب مذكورمقايسه ميشود و در انتها ضمن مقايسه كلي بر اساس نمودارهاي عملكرد تجربي آنها و تجارب بازرسيهاي انجام شده درداخل كشور، راهكارهايي كه منجر به بهكارگيري بهينه اين ابزارها در خطوط لوله نفت و گاز ميگردد ارائه ميشود.
اهداف دوره
آشنایی با بازرسی خطوط لوله و معرفي عيوب داخل لوله
محتوای دوره
 • کليات،مسير خطوط لوله،حمل و نقل – انبار کردن
 •  زنگ زدائی،حفرکانال،ريسه کردن و خمكاری
 •  جوشكاری،بازرسی جوشها
 • عايقكاری،لوله گذاري و خاکريزی
 •  عبور از تقاطعها و موانع،نصب شيرآلات و اتصالات
 •  سيستم حفاظت از زنگ،رنگ کاری
 •  آزمايش خطوط لوله انتقال
 • اتصالات نهایی و راه اندازی
 •  عمليات ساختمانی،مرتب و تميز کردن نهایی محوطه عمليات
 •  متمم مشخصات فني
 • استاندارد API 1104
 • استاندارد IPS مرتبط با خطوط لوله
 • جدیدترین استاندارد ها، جزوات و مدارک فنی مرتبط با خطوط انتقال
شرایط شرکت کنندگان
مهندسان مکانیک، شیمی، مواد ومتالوژی و سایر علاقه مندان
مدت دوره
24 ساعت
قیمت دوره
850000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳