بازرسی سازه های فلزی


معرفی دوره
برای حصول از اطمينان کيفيت جوش و مطابقت آن با الزامات استانداردهای جوش ، بايد کليه عوامل جوشکاری در مراحل مختلف اجزاء، مورد بازرسی و کنترل دقيق قرار گيرند . بازرسی بايد طوری تنظيم شود که يافتن عيوب به پايان کار موکول نشود و در کليه مراحل اجراء از بوجود آمدن عيوب جوش جلوگيری شود و در صورت بروز عيوب ، علل آن تعيين و روشها و وسايل بر طرف نمودن آنها پيشنهاد گردد. استقرار دستگاه بازرسی در کارگاه ساخت از هزينه دوباره کاری ها کاسته و با کسب تجربه در مراحل اوليه هر نوع کار ، از پيش آمدن عيوب در مراحل بعدی يا کارهای مشابه جلوگيری می شود .(Aws D1.1 Sec.6&4)
اهداف دوره
آشنایی با بازرسی سازه های فلزی
محتوای دوره
 • اصول اولیه جوشکاری
 •  مولد های انرژی در جوشکاری قوس الکتریکی
 •  وسایل جوشکاری
 •  انواع جوش و اتصالات
 •  موقعیت های جوشکاری
 • انوع جوش شیاری و جوش گوشه
 •  روش های انتخاب نوع جوش
 •  انواع الکترود روکشدار
 • کلاس های الکترود های روکشدار
 •  نامگذاری الکترود های روکشدار
 •  خصوصیات الکترود های سری ۶۰xx
 •  خصوصیات الکترود های سری ۷۰xx
 • انواع پاس در جوشکاری
 •  عیوب جوش
 • بررسی هیدروژن و اثرات مخرب آن بر منطقه جوش
 •  عملیات پیش گرمایش- مقدمات
 •  عملیات پیش گرمایش – پیشرفته
 •  رواداری های جوش (معیار های پذیرش و رد جوش)
 • اعوجاج
 •  تعریف Q. C و Q.A در پروژه صنعتی
 • تعریف WPS و نحوه نوشتن آن، نحوه انجام آزمون جوشکاری -جوش گوشه، نحوه انجام آزمون جوشکاری -جوش شیاری، آزمون های مخرب
 •  موقعیت های جوشکاری در خطوط لوله (پایپینگ)، استاندارد AWS D1.1
 •  نشریه ۲۲۸ بازرسی سازه فلزی، الزامات و استاندارد های سازه های فلزی،پیوست های مربوط به بازرسی سازه های فلزی
شرایط شرکت کنندگان
مهندسان تمامی رشته های فنی و مهندسی
مدت دوره
50 ساعت
قیمت دوره
600000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳