صنایع،کنترل پروژه و کنترل کیفیت


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
IND -01 استاندارد مدیریت پروژهPMBOK 30تماس بگیرید 06133223499
IND -02برنامه ريزي و كنترل پروژهMicrosoft Project (MSP) (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
IND -03برنامه ريزي و كنترل پروژهMicrosoft Project (MSP) ( پیشرفته)20تماس بگیرید 06133223499
IND -04برنامه ريزي و كنترل پروژهPrimavera P3Project Planner v3.1 (مقدماتی تا پیشرفته)30تماس بگیرید 06133223499
IND -05برنامه ريزي و كنترل پروژه به كمك نرم افزار (P6) Primavera ( مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
IND -06برنامه ريزي و كنترل پروژه به كمك نرم افزار (P6) Primavera ( پیشرفته)20تماس بگیرید 06133223499
IND -07برنامه ريزي و كنترل پروژه به کمک نرم افزارPrimavera P7 (Oracel)36تماس بگیرید 06133223499
IND -08مديريت ريسک پروژه به كمك نرم افزار Pert Master30تماس بگیرید 06133223499
IND -09امکان سنجي فني و اقتصادي پروژه به کمک نرم افزار Comfar III24تماس بگیرید 06133223499
IND -10تنظیم بودجه به کمک نرم افزار Cost Control16تماس بگیرید 06133223499
IND -11مدیریت ادعا Claim 24تماس بگیرید 06133223499
IND -12مدیریت و اجرای پروژه های EPC24تماس بگیرید 06133223499
IND -13استقرار سیستم مدیریت پروژه16تماس بگیرید 06133223499
IND -14سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS )16تماس بگیرید 06133223499
IND -15آشنايی با 5S (نظام ساماندهی محيط کار)16تماس بگیرید 06133223499
IND -16متدولوژی تحول سازمانی شش سيگما (مقدماتی)16تماس بگیرید 06133223499
IND -17متدولوژی تحول سازمانی شش سيگما (پیشرفته)16تماس بگیرید 06133223499
IND -18تعالی سازمان بر مبنای مدل EFQM16تماس بگیرید 06133223499
IND -19تدوین اظهارنامه تعالي سازماني16تماس بگیرید 06133223499
IND -20کنترل کيفيت آماری SQC16تماس بگیرید 06133223499
IND -21کنترل فرايند آماری SPC16تماس بگیرید 06133223499
IND -22مهندسی کنترل کیفیت به کمک نرم افزار Minitab16تماس بگیرید 06133223499
IND -23مباني، تشريح الزمات و مستندسازي مديريت کيفيت ISO 9001:200824تماس بگیرید 06133223499
IND -24مميزی داخلی سيستم مديريت کيفيت ISO9001-200824تماس بگیرید 06133223499
IND -25شیوه های نوين نیازسنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزش مبتنی بر ISO1001516تماس بگیرید 06133223499
IND -26راهنمای استقرار سیستم مدیریت كيفيت در سازمان های آموزشی IWA2:200716تماس بگیرید 06133223499
IND -27مديريت ارتباط با مشتري CRM و استاندارد ISO 10002 : 200416تماس بگیرید 06133223499
IND -28مباني، تشريح الزامات، مستندسازي ايمني، بهداشت و محيط زيست و مميزي HSE-MS20تماس بگیرید 06133223499
IND -29مبانی، تشريح الزامات و مستندسازی استاندارد مديريت محيط زيست ISO 14001:200424تماس بگیرید 06133223499
IND -30مميزي داخلي سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001:200416تماس بگیرید 06133223499
IND -31مبانی،الزامات و مستند سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه ايOHSAS 1800124تماس بگیرید 06133223499
IND -32مميزي داخلي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 1800124تماس بگیرید 06133223499
IND -33مباني، تشزيح الزامات و مستند سازي مديريت کيفيت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون بر اساس استانداردISO/IEC 17025:200524تماس بگیرید 06133223499
IND -34ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:200524تماس بگیرید 06133223499
IND -35مميزي داخلي استاندارد مديريت كيفيت در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ISO/TS29001:201024تماس بگیرید 06133223499
IND -36تشريح الزامات سيستم مديريت کيفيت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO/TS16969:200916تماس بگیرید 06133223499
IND -37Primavera Project Planner( p3)50تماس بگیرید 06133223499
IND -38کنترل فرآیند آماری20تماس بگیرید 06133223499
IND -39استقرار سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه 50تماس بگیرید 06133223499
IND -40Primavera Expedition25تماس بگیرید 06133223499
IND -41فنون و ابزار تجزیه و تحلیل و کسب و کار فرایندها به وسیله نرم افزار SA60تماس بگیرید 06133223499
IND -42ارزیابی اقتصادی پروژه به روش UNIDO به کمک نرم افزار COMFAR 11116تماس بگیرید 06133223499
IND -43مبانی اقتصاد برای مدیران16تماس بگیرید 06133223499
IND -44روش های تامین مالی پروژه16تماس بگیرید 06133223499
IND -45اصول و مبانی مدیریت مالی در پروژه 16تماس بگیرید 06133223499
IND -46مدیریت نظام اجرایی پروژه 8تماس بگیرید 06133223499
IND -47مبانی حقوقی قراردادها16تماس بگیرید 06133223499
IND -48اصول و فنون مذاکره و عقد قراردادها16تماس بگیرید 06133223499
IND -49مدیریت قراردادها16تماس بگیرید 06133223499
IND -50اصول مدیریت پروژه ویژه سرپرستان، مهندسین و تکنسین ها16تماس بگیرید 06133223499
IND -51اصول پیاده سازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه “ PMO”16تماس بگیرید 06133223499
IND -52آمادگی جهت آزمون PMP40تماس بگیرید 06133223499
IND -53مدیریت مهندسی پروژه 8تماس بگیرید 06133223499
IND -54مدیریت تدارکات پروژه 8تماس بگیرید 06133223499
IND -55مدیریت اجراء و ساخت پروژه 8تماس بگیرید 06133223499
IND -56مدیریت هزینه پروژه 8تماس بگیرید 06133223499
IND -57مدیریت زمان پروژه 8تماس بگیرید 06133223499
IND -58مدیریت منابع، دارائی و سرمایه پروژه 8تماس بگیرید 06133223499
IND -59مدیریت کیفیت پروژه 8تماس بگیرید 06133223499
IND -60مدیریت ریسک پروژه 8تماس بگیرید 06133223499
IND -61مدیریت تغییر پروژه16تماس بگیرید 06133223499
IND -62مهندسی ارزش32تماس بگیرید 06133223499
IND -63مدیریت پروژه برمبنای ارزش کسب شده 24تماس بگیرید 06133223499
IND -64اصول و مبانی ایمنی ویژه مدیران و سرپرستان 16تماس بگیرید 06133223499
IND -65برنامه ریزی و کنترل پروژه 24تماس بگیرید 06133223499
IND -66مدیریت عملکرد پروژه8تماس بگیرید 06133223499
IND -67مدیریت بحران پروژه 8تماس بگیرید 06133223499
IND -68مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک پروژه 16تماس بگیرید 06133223499
IND -69اصول ارزیابی فنی، مالی، اقتصادی و توجیه پذیری پروژه16تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳