عمومی رایانه


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
IT- 01مبانی کامپیوتر و تکنولوژي اطلاعاتي IT وWindows 724تماس بگیرید 06133223499
IT- 02ICDL I65تماس بگیرید 06133223499
IT- 03ICDL II65تماس بگیرید 06133223499
IT- 04دوره عمومی ICDL 100 H100تماس بگیرید 06133223499
IT- 05دوره فشردهICDL 50 H50تماس بگیرید 06133223499
IT- 06Internet (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
IT- 07ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ (پیشرفته)16تماس بگیرید 06133223499
IT- 08Outlook 201012تماس بگیرید 06133223499
IT- 09Microsoft Word 2010 (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
IT- 10Microsoft Word 2010 (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
IT- 11Microsoft Excel 2010 (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
IT- 12Microsoft Excel 2010 (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
IT- 13Microsoft Access 2010 (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
IT- 14Microsoft Access 2010 (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
IT- 15Microsoft Power Point 2010 (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
IT- 16Microsoft Power Point 2010 (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
IT- 17Microsoft Visio 201016تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳