قدرت


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
POW-01کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته تأسیسات برقی45تماس بگیرید 06133223499
POW-02دوره جامع طراحی واحدهای صنعتی30تماس بگیرید 06133223499
POW-03دوره جامع طراحي تأسيسات برقي ساختمان30تماس بگیرید 06133223499
POW-04تهیه نقشه های برق واحد صنعتی به کمک نرم افزار Autocad Electrical24تماس بگیرید 06133223499
POW-05طراحي واحد صنعتي به کمک نرم افزار ETAP (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
POW-06طراحي واحد صنعتي به کمک نرم افزار ETAP (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
POW-07دوره تخصصي موتورهاي الکتريکي20تماس بگیرید 06133223499
POW-08حفاظت کاتديک30تماس بگیرید 06133223499
POW-09طراحي و محاسباتDC Charger & UPS Sizing 20تماس بگیرید 06133223499
POW-10طراحي تابلو های MV & LV30تماس بگیرید 06133223499
POW-11نقشه کشی تابلوهای الکتریکال به کمک نرم افزار EPLAN24تماس بگیرید 06133223499
POW-12اصول طراحي و تحليل شبکه‌هاي الکتريکي به کمک نرم افزار ETAP30تماس بگیرید 06133223499
POW-13رله‌هاي حفاظتي30تماس بگیرید 06133223499
POW-14تجهيزات پستهاي فشار قوي HV))20تماس بگیرید 06133223499
POW-15طراحی و محاسبات روشنايي ساختمان به کمک نرم افزارCalculux & Dialux24تماس بگیرید 06133223499
POW-16طراحی تاسیسات برقی ساختمان به کمک نرم افزارAutodesk REVIT MEP24تماس بگیرید 06133223499
POW-17اصول و مبانی محاسبات سايز ینگ کابل20تماس بگیرید 06133223499
POW-18طراحی و محاسبات خطوط انتقال، توزیع و تولید به کمک نرم افزار CYME (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
POW-19طراحی و محاسبات خطوط انتقال، توزیع و تولید به کمک نرم افزار CYME (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
POW-20طراحي و محاسبات سيستم جلوگيري ازيخ زدگي الكتريكي به کمک نرم افزار Electrical Heat Tracing24تماس بگیرید 06133223499
POW-21تحلیل گذرای سیستم های قدرت به کمک نرم افزار PSCAD24تماس بگیرید 06133223499
POW-22تحلیل گذرای سیستم های قدرت به کمک نرم افزار EMTPWorks24تماس بگیرید 06133223499
POW-23برنامه نویسی و کد نویسی نرم افزار MATLAB (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
POW-24برنامه نویسی و کد نویسی نرم افزار MATLAB-SIMULINK (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
POW-25برنامه نویسی و کد نویسی نرم افزار MATLAB-SIMULINK ( ویژه مهندسین برق)24تماس بگیرید 06133223499
POW-26طراحی، بررسی و تحلیل شبکه های قدرت با نرم افزار DIGsilent (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
POW-27طراحی، بررسی و تحلیل شبکه های قدرت با نرم افزار DIGsilent (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
POW-28شبیه سازی، آنالیز و بهینه سازی عملکرد سیستم قدرت با نرم افزار PSS/E (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
POW-29شبیه سازی دینامیک سیستم قدرت با نرم افزار PSS/E (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
POW-30اکتروهیدرولیک و الکتروپنوماتیک36تماس بگیرید 06133223499
POW-31مقدماتی DCS30تماس بگیرید 06133223499
POW-32کنترل های صنعتی30تماس بگیرید 06133223499
POW-33سنسورها و ترانسدیوسرها30تماس بگیرید 06133223499
POW-34دیسپاچینگ30تماس بگیرید 06133223499
POW-35ماشین های کنترلی30تماس بگیرید 06133223499
POW-36کنترل ولتاژ وفرکانس34تماس بگیرید 06133223499
POW-37سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک65تماس بگیرید 06133223499
POW-38سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون58تماس بگیرید 06133223499
POW-39آشنایی با پست توزیع و تجهیزات آن30تماس بگیرید 06133223499
POW-40تجهیزات الکتریکی نیروگاه30تماس بگیرید 06133223499
POW-41رله و حفاظت الکتریکی30تماس بگیرید 06133223499
POW-42ژنراتور سنکرون و تست های آن30تماس بگیرید 06133223499
POW-43مهندسی تاسیسات الکتریکی30تماس بگیرید 06133223499
POW-44الکترونیک صنعتی36تماس بگیرید 06133223499
POW-45ایمنی در برق (پیشرفته)28تماس بگیرید 06133223499
POW-46ایمنی عمومی و آتش نشانی30تماس بگیرید 06133223499
POW-47آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق30تماس بگیرید 06133223499
POW-48آشنایی با گاز کراتو گرافی روغن30تماس بگیرید 06133223499
POW-49استانداردهای صنعت برق در بخش تست لوله ها18تماس بگیرید 06133223499
POW-50اصول ایمنی در برق و بهداشت محیط کار18تماس بگیرید 06133223499
POW-51بهره برداری پست های فشار قوی54تماس بگیرید 06133223499
POW-52تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات24تماس بگیرید 06133223499
POW-53ترانسفورماتورهای قدرت30تماس بگیرید 06133223499
POW-54سیستم های DCو AC30تماس بگیرید 06133223499
POW-55سیستم های حفاظت و کنترل پیشرفته36تماس بگیرید 06133223499
POW-56کابل های فشار قوی30تماس بگیرید 06133223499
POW-57کنترل فرکانس30تماس بگیرید 06133223499
POW-58کلیدهای قدرت30تماس بگیرید 06133223499
POW-59نقشه خوانی الکتریکی در بخش انتقال12تماس بگیرید 06133223499
POW-60آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت36تماس بگیرید 06133223499
POW-61گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی24تماس بگیرید 06133223499
POW-62ترانسفورماتورهای جریان ولتاژ36تماس بگیرید 06133223499
POW-63آشنایی با استانداردهای شبکه توزیع30تماس بگیرید 06133223499
POW-64آشنایی با اصول بهره برداری از شبکه های توزیع30تماس بگیرید 06133223499
POW-65آشنایی با اصول عایق ها و فشار قوی36تماس بگیرید 06133223499
POW-66آشنایی با انواع کنتورهای دیجیتالی30تماس بگیرید 06133223499
POW-67آشنایی با برآورد بار30تماس بگیرید 06133223499
POW-68حفاظت شبکه های توزیع36تماس بگیرید 06133223499
POW-69اندازه گیری و ارزیابی روشنایی معابر شهری34تماس بگیرید 06133223499
POW-70آشنایی با فیبرهای نوری30تماس بگیرید 06133223499
POW-71مهندسی کنترل30تماس بگیرید 06133223499
POW-72میکروکنترلرها30تماس بگیرید 06133223499
POW-73کاربرد میکروپرسسور در صنعت30تماس بگیرید 06133223499
POW-74ترانسفورماتور30تماس بگیرید 06133223499
POW-75کلیدهای قدرت فشار متوسط30تماس بگیرید 06133223499
POW-76نقشه کشی صنعتی48تماس بگیرید 06133223499
POW-77کنترلرهای الکترونیکی30تماس بگیرید 06133223499
POW-78آشنایی با طراحی پست های فشار قوی30تماس بگیرید 06133223499
POW-79آشنایی با استانداردهای صنعت برق30تماس بگیرید 06133223499
POW-80استانداردهای صنعت برق در بخش پست18تماس بگیرید 06133223499
POW-81اندازه گیری الکتریکی بخش انتقال30تماس بگیرید 06133223499
POW-82انواع پست های فشار قوی30تماس بگیرید 06133223499
POW-83پایداری سیستم قدرت30تماس بگیرید 06133223499
POW-84آشنایی با تجهیزات مخابراتی18تماس بگیرید 06133223499
POW-85تجهیزات نیروگاه30تماس بگیرید 06133223499
POW-86دیسپاچینگ و بهره برداری از سیستم قدرت36تماس بگیرید 06133223499
POW-87طراحی خطوط انتقال30تماس بگیرید 06133223499
POW-88مدیریت بار30تماس بگیرید 06133223499
POW-89آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع24تماس بگیرید 06133223499
POW-90آشنایی با تجهیزات شبکه های زمینی18تماس بگیرید 06133223499
POW-91آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری30تماس بگیرید 06133223499
POW-92آشنایی با ترانسفورماتورهای توزیع30تماس بگیرید 06133223499
POW-96آشنایی با محاسبات برآورد بار و انرژی42تماس بگیرید 06133223499
POW-96نقشه خوانی الکتریکی در بخش توزیع12تماس بگیرید 06133223499
POW-96استانداردهای کیفیت برق18تماس بگیرید 06133223499
POW-96دیسپاچینگ توزیع18تماس بگیرید 06133223499
POW-97متعادل سازی بار در شبکه های توزیع24تماس بگیرید 06133223499
POW-98آشنایی با اصول مخابرات نوری18تماس بگیرید 06133223499
POW-99کالیبراسیون30تماس بگیرید 06133223499
POW-100کنترل توان راکتیو و اکتیو36تماس بگیرید 06133223499
POW-101آشنایی با اصول عایق ها و فشار قوی36تماس بگیرید 06133223499
POW-102استانداردهای صنعت برق در بخش خطوط انتقال18تماس بگیرید 06133223499
POW-103اصول طراحی و تحلیل سیستمهای روشنایی24تماس بگیرید 06133223499
POW-104استانداردهای برق و روش استفاده از آنها24تماس بگیرید 06133223499
POW-105مدارک طراحی و نقشه های برق24تماس بگیرید 06133223499
POW-106اصول طراحی و تحلیل سیستمهای توزیع برق و قدرت24تماس بگیرید 06133223499
POW-107کلیدها و فیوزهای فشار قوی و ضعیف24تماس بگیرید 06133223499
POW-108ترانسفورماتورهای قدرت24تماس بگیرید 06133223499
POW-109کابلهای فشار قوی و ضعیف و روش انتخاب و سایزینگ آنها24تماس بگیرید 06133223499
POW-110هیت تریسینگ برقی24تماس بگیرید 06133223499
POW-111اصول تهیه دیتا شیت تجهیزات الکتریکی24تماس بگیرید 06133223499
POW-112اصول حفاظت های ولتاژی24تماس بگیرید 06133223499
POW-113اصول حفاظت های جریانی24تماس بگیرید 06133223499
POW-114اصول انتخاب و ستینگ کلیدهای LV کمپانی ABB با نرم افزار Docwin24تماس بگیرید 06133223499
POW-115اصول انتخاب و ستینگ کلیدهای LV کمپانی Schneiderبا نرم افزار Ecop Idial24تماس بگیرید 06133223499
POW-116اصول انتخاب و ستینگ کلیدهای LV کمپانی Simens با نرم افزار Simaris24تماس بگیرید 06133223499
POW-117اصول هماهنگی حفاظت جریانی با نام CYME (CYMTCC)24تماس بگیرید 06133223499
POW-118اصول هماهنگی حفاظت جریانی با نامETAP (STAR)24تماس بگیرید 06133223499
POW-119اصول طراحی تحلیل سیستم ارت پست برق به کمک نرم افزار CYME (CYMTCC)24تماس بگیرید 06133223499
POW-120اصول انتخاب و سایزینگ کابل با نرم افزار CYME (CYMTCC)30تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳