متالورژی و مهندسی جوش


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
MET-01روش هاي كاربردي آزمون هاي غير مخرب NDT24تماس بگیرید 06133223499
MET-02آزمايش بازرسي چشمي جوش VT Level II سطح 1 و 2 40تماس بگیرید 06133223499
MET-03آزمايش راديوگرافي صنعتي RT Level II سطح 1 و 272تماس بگیرید 06133223499
MET-04آزمايش تفسير فيلم راديوگرافي RTI Level II سطح 240تماس بگیرید 06133223499
MET-05آزمايش آلتراسونيك UT Level II سطح 1 و 272تماس بگیرید 06133223499
MET-06آزمايش ذرات مغناطيسي MT Level II سطح 1 و 230تماس بگیرید 06133223499
MET-07آزمايش رنگ هاي نفوذي PT Level II سطح 1 و 2 30تماس بگیرید 06133223499
MET-08آزمايش رنگ هاي نفوذي و ذرات مغناطيسي ) ويژه( سطح 1 و 242تماس بگیرید 06133223499
MET-09آزمايش جريان هاي الكترومغناطيسي ET Level II سطح 1 و 272تماس بگیرید 06133223499
MET-10Basic Level III دوره آمادگي32تماس بگیرید 06133223499
MET-11VT Level III دوره آمادگي24تماس بگیرید 06133223499
MET-12RT Level III دوره آمادگي32تماس بگیرید 06133223499
MET-13UT Level III دوره آمادگي32تماس بگیرید 06133223499
MET-14MT Level III دوره آمادگي24تماس بگیرید 06133223499
MET-15PT Level III دوره آمادگي 24تماس بگیرید 06133223499
MET-16ET Level III دوره آمادگي32تماس بگیرید 06133223499
MET-17ASME Sec IX مطابق با استاندارد PQR & WPS24تماس بگیرید 06133223499
MET-18DIN , EN , ISO مطابق با استاندارد PQR & WPS24تماس بگیرید 06133223499
MET-19AWS D1.1 مطابق با استاندارد PQR & WPS24تماس بگیرید 06133223499
MET-20(EN, ASME, AWS, API) WQT تأئيد صلاحيت جوشكاران24تماس بگیرید 06133223499
MET-21ISO 3834, ISO 14731, ISO 1455 تضمين كيفيت در جوش16تماس بگیرید 06133223499
MET-22كنترل كيفي جوش به روش آزمايش هاي مخرب DT 30تماس بگیرید 06133223499
MET-23شناسايي و طبقه بندي مواد مصرفي در جوشكاري30تماس بگیرید 06133223499
MET-24عيوب ، كنترل پيچيدگي و تنش هاي پسماند در جوشكاري30تماس بگیرید 06133223499
MET-25متالورژي و عمليات حرارتي جوش20تماس بگیرید 06133223499
MET-26كنترل و تضمين كيفيت در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي16تماس بگیرید 06133223499
MET-27آشنايي با اصول انتخاب الكترود در جوشكاري16تماس بگیرید 06133223499
MET-28بازرسي و كنترل كيفي دوربين هاي راديوگرافي32تماس بگیرید 06133223499
MET-29حفاظت كاتدي در خطوط لوله زير زميني32تماس بگیرید 06133223499
MET-30خوردگي و راه هاي پيشگيري20تماس بگیرید 06133223499
MET-31بازرسي جوش مطابق با استاندارد AWS - QC.140تماس بگیرید 06133223499
MET-32بازرسي رنگ (NACE) سطح 140تماس بگیرید 06133223499
MET-33بازرسي رنگ (NACE) سطح 240تماس بگیرید 06133223499
MET-34بازرسي و نظارت بر مخازن ذخيره مطابق با API 650 )حين ساخت(32تماس بگیرید 06133223499
MET-35بازرسي مخازن تحت فشار مطابق با API 510) حين سرويس (32تماس بگیرید 06133223499
MET-36بازرسي سيستم هاي لوله كشي مطابق با API 570)حين سرويس (32تماس بگیرید 06133223499
MET-37آشنايي جامع بازرسان جوش با استاندارد ASME (Sec II , V , VIII , IX , B31)40تماس بگیرید 06133223499
MET-38ASME Sec VIII Div 1 بازرسي مخازن تحت فشار32تماس بگیرید 06133223499
MET-39بازرسي خطوط لوله API 110420تماس بگیرید 06133223499
MET-40ASME B31.4, B31.8 بازرسي خطوط لوله40تماس بگیرید 06133223499
MET-41 ASME B31.1, B31.3 بازرسي لوله كشي40تماس بگیرید 06133223499
MET-42بازرسي سازه فلزي AWS D.1.120تماس بگیرید 06133223499
MET-43اصول محاسبه و طراحي جوش20تماس بگیرید 06133223499
MET-44كليد فولاد16تماس بگیرید 06133223499
MET-45روش هاي انتخاب آلياژهاي فلزي20تماس بگیرید 06133223499
MET-46اصول اتصال مواد28تماس بگیرید 06133223499
MET-47متالورژي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن20تماس بگیرید 06133223499
MET-48آشنايي با تكنولوژي جوشكاري آلومينيوم و آلياژهاي آن20تماس بگیرید 06133223499
MET-49آشنايي با تكنولوژي جوشكاري مس و آلياژهاي آن20تماس بگیرید 06133223499
MET-50نكات كاربردي جوشكاري مقاومتي در صنايع خودروسازي24تماس بگیرید 06133223499
MET-51نكات كاربردي جوشكاري MAG/MIG در صنايع خودروسازي24تماس بگیرید 06133223499
MET-52آشنايي با اصول و فرآيندهاي لحيم كاري30تماس بگیرید 06133223499
MET-53آشنايي با جوشكاري و متالورژي فلزات فعال Ti, Zr, . .20تماس بگیرید 06133223499
MET-54 جوش با استانداردASME (Sec II , V , VIII , IX , B31)آشنایی جامع بازرسان40تماس بگیرید 06133223499
MET-55بازرسي چشمي جوش ASNT48تماس بگیرید 06133223499
MET-56تفسير فيلم راديوگرافي ASNT48تماس بگیرید 06133223499
MET-57عيوب ، كنترل پيچيدگي و تنش هاي پسماند در جوشكاري32تماس بگیرید 06133223499
MET-58روشهاي كاربردي آزمونهاي غير مخرب32تماس بگیرید 06133223499
MET-59روشهاي انتخاب آلياژهاي فلزي20تماس بگیرید 06133223499
MET-60متالورژي و عمليات حرارتي جوش20تماس بگیرید 06133223499
MET-61عيوب، كنترل پيچيدگي و تنش هاي پسماند در جوشكاري30تماس بگیرید 06133223499
MET-62روشهاي كاربردي آزمونهاي غير مخرب32تماس بگیرید 06133223499
MET-63بازرسي جوش مطابق با استاندارد AWS - QC. 140تماس بگیرید 06133223499
MET-64آزمايش رنگ هاي نفوذي و ذرات مغناطيسي ASNT – MT & PT42تماس بگیرید 06133223499
MET-65اصول محاسبه و طراحي جوش20تماس بگیرید 06133223499
MET-66آزمايش آلتراسونيك ASNT - UT88تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳