مخازن،حفاری،بهره برداری و پالایش


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
PET-01نرم‌افزار RockWork40تماس بگیرید 06133223499
PET-02نرم‌افزار شبیه ساز سیالات مخازنWinprop(CMG)20تماس بگیرید 06133223499
PET-03شبیه‌سازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین به کمک نرم‌افزارWinprop(CMG)20تماس بگیرید 06133223499
PET-04شبیه سازی ترمودینامیکی مخازن به کمک نرم‌افزار PVTi20تماس بگیرید 06133223499
PET-05آنالیز خواص سنگ مخزن به کمک نرم‌افزار SCAL16تماس بگیرید 06133223499
PET-06شبیه سازی چاه به کمک نرم‌افزار Weltest20020تماس بگیرید 06133223499
PET-07نرم‌افزار Pansystem ( تفسیر داده‌های فشار چاه)20تماس بگیرید 06133223499
PET-08طراحی جریان‌های دوفازی به کمک نرم‌افزار Pipesim16تماس بگیرید 06133223499
PET-09شبیه‌سازی دینامیکی مخزن با استفاده از شبیه ساز (CMG) IMEX16تماس بگیرید 06133223499
PET-10شبیه‌سازی مخازن زیرزمینی به کمک نرم‌افزار PETREL30تماس بگیرید 06133223499
PET-11شبیه‌سازی مخازن30تماس بگیرید 06133223499
PET-12شبیه سازی مخازن نفتی به کمک نرم افزار ECLIPSE 100,30تماس بگیرید 06133223499
PET-13شبیه سازی مخازن نفتی به کمک نرم افزار ECLIPSE, 30030تماس بگیرید 06133223499
PET-14نرم‌افزار Surfer 812تماس بگیرید 06133223499
PET-15نرم‌افزار تخصصی Surfer20تماس بگیرید 06133223499
PET-16نرم‌افزار Olga20تماس بگیرید 06133223499
PET-17مبانی چاه آزمایی در مخازن نفتی20تماس بگیرید 06133223499
PET-18مطالعات مخزن برای ارائه طرح توسعه جامع میدان24تماس بگیرید 06133223499
PET-19ازدیاد برداشت از مخزن30تماس بگیرید 06133223499
PET-20روشهای شیمیایی ازدیاد برداشت نفت خام30تماس بگیرید 06133223499
PET-21مبانی مهندسی بهره برداری30تماس بگیرید 06133223499
PET-22اصول کنترل جریان در چاه های تولیدی و تزریقی میادین نفتی24تماس بگیرید 06133223499
PET-23روش های اسید زنی چاه های نفت30تماس بگیرید 06133223499
PET-24آشنایی با سیالات حفاری30تماس بگیرید 06133223499
PET-25مدیریت مخازن نفت و گاز24تماس بگیرید 06133223499
PET-26برآورد ذخیره مخزن نفت و گاز30تماس بگیرید 06133223499
PET-27مقدمه ای بر حفاری چاه های نفت و گاز24تماس بگیرید 06133223499
PET-28تکمیل چاه های نفت وگاز30تماس بگیرید 06133223499
PET-29عملیات بررسی داخلی چاه30تماس بگیرید 06133223499
PET-30جریان سیالات چند فازی در ستون چاه30تماس بگیرید 06133223499
PET-31عملیات تست چاه های گازی30تماس بگیرید 06133223499
PET-32ارزیابی اقتصادی ، حقوقی و آنالیز ریسک پروژه های بالا دستی نفت 24تماس بگیرید 06133223499
PET-33ارزیابی نفت خام 30تماس بگیرید 06133223499
PET-34عملیات شیمیایی نمک زدایی 30تماس بگیرید 06133223499
PET-35عملیات بهره برداری از چاه های گازی30تماس بگیرید 06133223499
PET-36مهندسی و مدیریت مخازن گازی 24تماس بگیرید 06133223499
PET-37مبانی چاه آزمایی مخازن گازی24تماس بگیرید 06133223499
PET-38عملیات ایستگاه های تقویت فشار گاز30تماس بگیرید 06133223499
PET-39بررسی انتقال گاز در خطوط لوله دو فازی24تماس بگیرید 06133223499
PET-40عملیات گاز و گاز مایع30تماس بگیرید 06133223499
PET-41توسعه میادین نفتی و گازی30تماس بگیرید 06133223499
PET-42آب زدایی در صنایع گاز30تماس بگیرید 06133223499
PET-43عملیات تزریق گاز به مخازن زیر زمینی24تماس بگیرید 06133223499
PET-44اصول طراحی خطوط لوله انتقال گاز30تماس بگیرید 06133223499
PET-45اصول خوردگی در خطوط لوله و استفاده از توپک ها24تماس بگیرید 06133223499
PET-46جلوگیری از خوردگی توسط پوشش ها و رنگ ها30تماس بگیرید 06133223499
PET-47نرم افزارGEOLOG 30تماس بگیرید 06133223499
PET-48نرم افزار ELAN PLUS24تماس بگیرید 06133223499
PET-49نرم افزار IP ( INTERACTIVE PETTROPHYSICS)30تماس بگیرید 06133223499
PET-50نرم افزار IRAP- RMS30تماس بگیرید 06133223499
PET-51نرم افزار VFPI30تماس بگیرید 06133223499
PET-52شبیه سازی و بهینه سازی تکمیل چاه با نرم فزار PROSPER30تماس بگیرید 06133223499
PET-53شبیه سازی شبکه شکاف های مخازن هیدروکربنی با نرم افزار FRACAFLOW24تماس بگیرید 06133223499
PET-54نرم افزار ECLIPSE OFFICE30تماس بگیرید 06133223499
PET-55نرم افزارSCHEDULE30تماس بگیرید 06133223499
PET-56نرم افزار SAPHIR30تماس بگیرید 06133223499
PET-57نرم افزار FLOWGRID30تماس بگیرید 06133223499
PET-58محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت و گاز با نرم افزار MATLAB24تماس بگیرید 06133223499
PET-59نرم افزار CRYSTALL BAL30تماس بگیرید 06133223499
PET-60نرم افزار WELLFLO30تماس بگیرید 06133223499
PET-61اصول اساسی پالایش 16تماس بگیرید 06133223499
PET-62مبانی نظری پالایش نفت- تقطیر و تفکیک16تماس بگیرید 06133223499
PET-63آشنایی با فرایندهای پالایش نفت16تماس بگیرید 06133223499
PET-64تقطیر نفت خام و فرآورده های نفتی16تماس بگیرید 06133223499
PET-65بهینه سازی تجربی برج اتمسفریک پالاشگاه نفتتماس بگیرید 06133223499
PET-66روشهای تعیین راندمان ستونهای تقطیرتماس بگیرید 06133223499
PET-67ارزیابی نفت خام و فرآورده های نفتیتماس بگیرید 06133223499
PET-68بررسی عملکرد مواد افزودنی در بهبود خواص رئولوژیکی نفت خام تماس بگیرید 06133223499
PET-69مشکلات انتقال نفت خامواکس دار از طریق خط لوله و راهکارهای عملی کاهش این مشکلات تماس بگیرید 06133223499
PET-70بررسی روش های آسفالتین زدایی از باقیمانده های سنگین نفت خامتماس بگیرید 06133223499
PET-71عملیات های بهره برداری از هیدروکربورهاتماس بگیرید 06133223499
PET-72مخلوط سازی نفت خام و فر آورده های نفتیتماس بگیرید 06133223499
PET-73طبقه بندی نفت خام و فرآورده های نفتیتماس بگیرید 06133223499
PET-74طبقه بندی نفت خام و فرآورده ها و مشخص سازی آنها بر اساس تجربه ساختاری تماس بگیرید 06133223499
PET-75نمونه گیری دستی و اتوماتیک نفت خام و فرآورده های نفتیتماس بگیرید 06133223499
PET-76آزمایش اندازه گیری تعیین نقطه اشتغال فرآورده های نفتی و انواع روش های آنتماس بگیرید 06133223499
PET-77نرم افزار SAPHIR30تماس بگیرید 06133223499
PET-78نرم افزار FLOWGRID30تماس بگیرید 06133223499
PET-79محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت و گاز با نرم افزار MATLAB24تماس بگیرید 06133223499
PET-80نرم افزار CRYSTALL BAL30تماس بگیرید 06133223499
PET-81نرم افزار WELLFLO30تماس بگیرید 06133223499
PET-82اصول اساسی پالایش 16تماس بگیرید 06133223499
PET-83مبانی نظری پالایش نفت- تقطیر و تفکیک16تماس بگیرید 06133223499
PET-84آشنایی با فرایندهای پالایش نفت16تماس بگیرید 06133223499
PET-85تقطیر نفت خام و فرآورده های نفتی16تماس بگیرید 06133223499
PET-86بهینه سازی تجربی برج اتمسفریک پالاشگاه نفت 16تماس بگیرید 06133223499
PET-87روشهای تعیین راندمان ستونهای تقطیر20تماس بگیرید 06133223499
PET-88ارزیابی نفت خام و فرآورده های نفتی20تماس بگیرید 06133223499
PET-89بررسی عملکرد مواد افزودنی در بهبود خواص رئولوژیکی نفت خام 16تماس بگیرید 06133223499
PET-90مشکلات انتقال نفت خام واکس دار از طریق خط لوله و راهکارهای عملی کاهش این مشکلات 20تماس بگیرید 06133223499
PET-91بررسی روش های آسفالتین زدایی از باقیمانده های سنگین نفت خام20تماس بگیرید 06133223499
PET-92عملیات های بهره برداری از هیدرو کربورها30تماس بگیرید 06133223499
PET-96مخلوط سازی نفت خام و فر آورده های نفتی8تماس بگیرید 06133223499
PET-96طبقه بندی نفت خام و فرآورده های نفتی8تماس بگیرید 06133223499
PET-96طبقه بندی نفت خام و فرآورده ها و مشخص سازی آنها بر اساس تجربه ساختاری8تماس بگیرید 06133223499
PET-96نمونه گیری دستی و اتوماتیک نفت خام و فرآورده های نفتی8تماس بگیرید 06133223499
PET-97آزمایش اندازه گیری نقطه اشتعال فرآورده های نفتی و انواع روشهای آن8تماس بگیرید 06133223499
PET-98آشنایی با قیر و آزمایش های آن 8تماس بگیرید 06133223499
PET-99عایق های رطوبتی پیش ساخته قیری 8تماس بگیرید 06133223499
PET-100بررسی نقش کاتالیستس نانواکسیدهای فلزی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی20تماس بگیرید 06133223499
PET-101رسوب آسفالتین در ترکیبات نفتی20تماس بگیرید 06133223499
PET-102شبیه سازی فرآیندهای پالایش به کمک نرم افزار HYSYS20تماس بگیرید 06133223499
PET-103شبیه سازی فرآیندهای پالایشگاهی به کمک نرم افزار HYSYS Refinery30تماس بگیرید 06133223499
PET-104پردازش و تفسیر لاگ های تصویری با استفاده از نرم افزار Geolog24تماس بگیرید 06133223499
PET-105مبانی تئوری، پردازش و تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Geolog 20تماس بگیرید 06133223499
PET-106کاربرد متنوع امواج Full Wave در ارزیابی مخازن20تماس بگیرید 06133223499
PET-107پردازش و تغییر نمودارهای NMR با استفاده از نرم افزار Geolog 30تماس بگیرید 06133223499
PET-108تعیین الکترو فارسیس و تخمین لاگ ها با استفاده از نرم افزار Geolog24تماس بگیرید 06133223499
PET-109آشنایی با رسم نمودارهای زمین شناسی (Log Plat)24تماس بگیرید 06133223499
PET-110نرم افزار شبیه ساز مخازن WinProp (CMG)24تماس بگیرید 06133223499
PET-111نرم افزار HONT جهت بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از آنالیز پیج حرارتی30تماس بگیرید 06133223499
PET-112جانمایی تجهیزات فرآیندی به کمک نرم افزار PHAST20تماس بگیرید 06133223499
PET-113تحلیل داده های آزمایشی به کمک نرم افزارSPSS 20تماس بگیرید 06133223499
PET-114تحلیل داده ها و مسائل مهندسی به کمک نرم افزار PLOYMASTH20تماس بگیرید 06133223499
PET-132Excel پیشرفته و کاربرد آن در مسائل مهندسی 20تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳