کشاورزی و منابع طبیعی


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
ARG-01کارگاه آموزشی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای30تماس بگیرید 06133223499
ARG-02اصول و مبانی طراحی و احداث فضای سبز40تماس بگیرید 06133223499
ARG-03طراحی منظر و فضای سبز به کمک نرم افزار Realtime16تماس بگیرید 06133223499
ARG-04نگهداری و مراقبت از فضای سبز30تماس بگیرید 06133223499
ARG-05طراحی سیستم آبیاری تحت فشار24تماس بگیرید 06133223499
ARG-06نقشه خوانی16تماس بگیرید 06133223499
ARG-07روش های پیشرفته ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های صنعتی (EIA)16تماس بگیرید 06133223499
ARG-08ارزیابی استراتژیک اثرات زیست محیطی (SEA)16تماس بگیرید 06133223499
ARG-09نرم افزار اتوکد (Autocad) در طراحی فضای سبز30تماس بگیرید 06133223499
ARG -10آشنايي با مفاهيم پايه GIS30تماس بگیرید 06133223499
ARG-11کاربرد نرم‌افزار ArcGISدر کشاورزی و منابع طبیعی (مقدماتي)30تماس بگیرید 06133223499
ARG-12کاربرد نرم‌افزار ArcGISدر کشاورزی و منابع طبیعی (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
ARG-13نحوی استفاده از دستگاه GPS تهیه انواع نقشه UTM24تماس بگیرید 06133223499
ARG-14سنجش از راه دور و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی به کمک نرم افزار ERDAS Imagine (مقدماتي)30تماس بگیرید 06133223499
ARG-15سنجش از راه دور و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی به کمک نرم افزارERDAS Imagine (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
ARG-16امکان سنجي فني و اقتصادي پروژه به کمک نرم افزار COMFAR III24تماس بگیرید 06133223499
ARG-17اقتصادسنجی به کمک نرم افزار Eviews16تماس بگیرید 06133223499
ARG-18کاربرد روش های آماری در منابع طبیعی و کشاورزی20تماس بگیرید 06133223499
ARG-19سنجش از راه دور و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی به کمک نرم افزار ILWIS30تماس بگیرید 06133223499
ARG-20تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SAS (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
ARG-21تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SAS (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
ARG-22تحلیل داده های آماری مدل یابی ساختاری + آموزش نرم افزار LISREL16تماس بگیرید 06133223499
ARG-23برنامه ريزي و كنترل پروژه به كمك نرم افزار (P6) Primavera ( مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
ARG-24اصول نگارش و چاپ مقالات ISI18تماس بگیرید 06133223499
ARG-25مقاله نویسی علمی پژوهشی (نگارش و چاپ)8تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳