مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق الکترونیک

برنامه نویسی و کد نویسی به کمک نرم افزار MATLAB – SIMULINK

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

برنامه نویسی و کد نویسی با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

طراحي مدارهای الکترونيکي به کمک نرم افزار PROTEUS

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

طراحي مدارهای الکترونيکي به کمک نرم افزار Pspice

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

تهیه نقشه های برق واحد صنعتی به کمک نرم افزار Autocad Electrical

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

نرم افزار In tools – مهندسی برق

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

نرم افزار طراحی برد پروتل

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 460000 تومان

میکرو کنترلهای ATAMEGA-AVR

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 440000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳