آب و فاضلاب

طراحی خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب با نرم افزار EPANET

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

شبیه سازی سیستم های هیدرولوژیک حوضه های آبریز با نرم افزار HEC- HMS

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

مدلسازی و طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب با نرم افزار SEWER GEMS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

طراحی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهری به کمک نرم افزار WATER GEMS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

محاسبات هیدرولیک رودخانه به کمک نرم افزار Mike 11 – مقدماتی

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

محاسبات هیدرولیک رودخانه به کمک نرم افزار Mike 11 – پیشرفته

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

محاسبات هیدرولیک رودخانه با نرم افزار HEC-RAS

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

نرم افزار مهندسی آب Sewer Cad

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳